h
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Verkiezingsprogramma 2018-2022

1.1 Armoede en schulden
Ook in Dronten is er sprake van armoede en schuldenproblematiek. Vaak is dit helaas onzichtbaar en verborgen. De instanties die hulp bieden bij het omgaan met schuldenproblematiek werken vaak niet goed samen of bieden slechts diensten aan op vrijwillige basis. Hierdoor vallen mensen nog te vaak tussen wal en schip, of weten niet waar ze terecht kunnen voor de juiste hulp.

 • Onze gemeente moet de regiefunctie sterker op zich nemen door één vaste contactpersoon per situatie aan te wijzen die de mogelijkheden heeft om o.a. bewindvoering, sociale lening en meer individueel maatwerk te leveren.
 • In Dronten mag geen kind meer in armoede leven. Geld dat hiervoor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, moet ook bij deze kinderen terechtkomen. Onze gemeente moet proactief handelen.

1.2 Participatiewet
Er zullen altijd mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Wij willen een regelarme bijstand. Niet meer uitgaan van dwang, maar adequaat hulp bieden en natuurlijk handhaven indien noodzakelijk.

1.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De menselijke maat moet terug in de WMO. De hele wet heeft nog steeds te veel weg van grove bezuinigingen ten koste van kwetsbare mensen.

 • Om ervoor te zorgen dat ieder krijgt wat nodig is, moet de procedure van indicatiestelling en de aanvraag van WMO-voorzieningen eenvoudiger gemaakt worden. Voor veel mensen is het aanvragen van WMO-voorzieningen frustrerend en nodeloos ingewikkeld.
 • De WMO moet ruimer worden ingevuld en uitgevoerd. Onze gemeente moet duidelijkheid geven aan de inwoners over de toepassing en de uitvoering van de WMO. Er moet een laagdrempelig loket beschikbaar komen.
 • De website moet duidelijker worden en mensen eenvoudig door de vragen heen leiden.
 • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt dit zonder rekening te houden met de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, etc.
 • De blijverslening moet worden teruggedraaid. Het mag per definitie niet zo zijn dat mensen leningen moeten afsluiten om thuis te kunnen blijven wonen.
 • We schaffen de eigen bijdrage voor de WMO-voorziening helemaal af. Ziek, oud of kwetsbaar zijn is geen keuze en daar hoort geen boete bij in de vorm van een eigen bijdrage.

1.4 Indicatie
De hulpvraag van de cliënt moet opnieuw centraal staan. Organisaties die diensten in het kader van de WMO of andere gebieden in het sociaal domein aanbieden mogen niet meer leidend zijn bij het indicatieproces.

 • Er wordt actief een onafhankelijke cliëntondersteuner voor een keukentafelgesprek aangeboden.
 • De indicatiestelling wordt in principe altijd in een keukentafelgesprek besproken in de aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • De indicatiestelling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij die geen afhankelijkheidsrelatie heeft met de gemeente. Het advies van de arts van een cliënt telt mee.
 • Bij aanbesteding heeft kwaliteit voorrang op kwantiteit (kosten).
 • Als opmaat naar het Nationaal Zorgfonds willen we de mogelijkheid onderzoeken om alle inwoners de kans te bieden om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering zonder verplicht eigen risico.

1.5 Mantelzorg
Het is belangrijk voor mantelzorgers om af en toe tijd voor zichzelf te hebben. Dit is van belang om de taken die ze hebben ook vol te kunnen houden. Bij respijtzorg spelen diverse partijen een rol. Dit zijn professionele en vrijwillige aanbieders van zorg en welzijn, gemeente, indicatieorganen en zorgverzekeraars.

 • Onze gemeente creëert voldoende respijtzorg voor mantelzorgers die “bij moeten tanken”.
 • Onze gemeente creëert voldoende oppasplaatsen voor cliënten die afhankelijk zijn van mantelzorg.
 • Onze gemeente zorgt i.s.m. een zorgaanbieder voor een opvanglocatie bij tijdelijke uitval van de mantelzorger. Dit om te voorkomen dat de cliënt in de Wet Langdurige Zorg terecht komt.
 • Voor de mantelzorgers die geen mantelzorgmakelaar in het verzekeringspakket hebben, zorgt onze gemeente voor vergoeding van de kosten van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar is iemand die alle regeltaken van de mantelzorger overneemt, zodat deze minder belast wordt.

1.6 Gezondheidszorg

 • Ziekenhuiszorg moet op aanvaardbare afstand worden aangeboden. Onze gemeente moet hiernaar blijven streven. Er moeten bereikbare zorgbuurthuizen komen in de buurt.
 • Onze gemeente moet zorg stimuleren door middel van coöperaties met zo min mogelijk management, waar winstmaximalisatie niet de boventoon voert maar waar het gaat om voldoende ‘handen aan het bed’.
 • Wij accepteren geen wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp. Voor kwetsbare kinderen moet de juiste zorg direct beschikbaar zijn. Het kostenplaatje mag nooit een reden vormen om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties.
 • Jeugdzorgprofessionals mogen zelf indiceren als zij dat nodig vinden.
 • Voor 18-jarigen moet er een soepele overgang van jeugd- naar volwassenzorg zijn
 • In de jeugdzorg geldt: één gezin, één plan, één persoon die regie voert.

1.7 Ouderenconsultatiebureaus
In iedere dorpskern moeten ouderenconsultatiebureaus aangeboden worden.

1.8 Dementievriendelijke gemeente
Dronten moet een dementievriendelijke gemeente worden. Hiervoor is een goede ketenzorg noodzakelijk, passende dagbesteding en goed maatwerk vanuit de WMO. Verder zijn er externe trainingen voor gemeente en bedrijven beschikbaar. Hier moet dus budget voor worden vrijgemaakt.

1.9 Bibliotheken
Iedere dorpskern blijft beschikken over een bibliotheek.

1.10 Sport
De SP wil dat ieder kind kan sporten. Het Rijk verstrekt hiervoor geld. Breedtesport moet gepromoot en mogelijk gemaakt worden. Sportvoorzieningen moeten door onze gemeente in
stand gehouden worden.

 • De SP wil dat Dronten zich aansluit bij Stichting Jeugdsportfonds

U bent hier