h

Zorg onvoldoende gewaarborgd in Flevoland

19 augustus 2019

Zorg onvoldoende gewaarborgd in Flevoland

Foto: Fred Bervoets

Uit de conclusies van het rapport: “Toekomst verkenning zorg in Flevoland” kan worden opgemaakt dat, na het sluiten van het Zuiderzee ziekenhuis, het zorglandschap van Flevoland kwalitatief te kort schiet om goede en toegankelijke zorg te leveren.

Om deze situatie in de toekomst te verbeteren, zullen eerst meerdere aanvullende voorzieningen gerealiseerd dienen te worden en behoeft ook de samenwerking binnen de zorgketen als geheel een reorganisatie.

Volgens de opstellers van het genoemde rapport wordt er momenteel hard gewerkt om de zorg voor de inwoners te verbeteren. Hetgeen expliciet een erkenning inhoudt dat die zorg gedurende de ontwikkelingsfase, waarin deze zich bevindt, onvoldoende gewaarborgd is. Zij spreken onder andere van concrete nog te nemen stappen om de zorg voor inwoners van Flevoland op de korte en middellange termijn te verbeteren.

Het is duidelijk, dat de rapporteurs de mening toegedaan zijn, dat inwoners binnen de proefregio Flevoland gekenmerkt zijn als mogelijk bijkomende schade. Een herstel naar de situatie als die van voor het faillissement, dus goede en toegankelijke zorg , is volgens hen niet haalbaar nog gewenst. Zij gaan wel voor een stapsgewijze verbetering van het huidige, door toedoen van zorgverzekeraars, veroorzaakte tekort schietende zorgaanbod.

Een van de gebruikte argumenten om niet terug te keren naar de situatie van voor het faillissement, is dat er geen gekwalificeerd personeel voorhanden zou zijn. Dat tekort kan echter grotendeels op het conto geschreven worden van het St.Jansdal zelf. Het St.Jansdal heeft het eigen tekort aan personeel in Harderwijk voor een groot deel opgelost door het selectief aantrekken van gekwalificeerd personeel vanuit het failliet verklaarde Zuiderzee ziekenhuis. Aangezien de curatoren weigeren openheid van zaken te geven, kan niet worden aangetoond dat zulks niet een vooropgezet onderdeel van de overname voorwaarden was.

Bereikbaarheid en vervoer 

De bereikbaarheid van klinische zorg en delen van de acute zorg is sterk afgenomen. Voor ziekenbezoek geldt dat ook en zeker indien men afhankelijk is van openbaar vervoer. Het zijn daarbij met name inwoners uit Lelystad, Swifterbant en Urk, die geconfronteerd worden met zeer lange reistijden. De impact daarvan is groter als zij slecht ter been zijn of om andere redenen moeilijker met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Vrijwilligersvervoer gezocht

De opstellers van het rapport zien hier echter mogelijkheden in de vorm van pendeldiensten of versterkte vrijwilligersorganisaties, om zo de  bereikbaarheid van zorgvoorzieningen voor een kwetsbaar deel van de bevolking te kunnen verbeteren. 

Aanrij- en aankomsttijden

In tegenstelling tot de gewenste geëvalueerde maximale 15-minuten aanrijtijd wordt door het ontbreken van een prestatienorm geen maximale tijdsduur van oproep tot aankomst ziekenhuis gehanteerd. Wel wordt er bij spoedeisende hulp- of acute verloskunde rekening gehouden met een spreidingsnorm van 45 minuten.

Deze richtlijn is echter sinds de sluiting van het ziekenhuis volgens verloskundigen op Urk en uit een analyse van de gemeente Lelystad op basis van registratiecijfers van de GGD Flevoland niet meer haalbaar. De gemiddelde ritduur is door de sluiting van het Zuiderzee ziekenhuis zelfs opgelopen tot meer dan een uur!

Naast de reëele kans op zorgmijding, is het ook nog maar de vraag of de huidige huisartspraktijken in staat zijn om de extra taken, die hen zijn toegewezen nu en in de toekomst aan kunnen. Het nijpend tekort aan huisartsen in deze regio is daarbij geen bemoedigend gegeven.

Winst voor zorgverzekeraars

Kortom in plaats van deze boemerang-bezuiniging van de  zorgverzekeraars, waarbij de belangen van de verplichte verzekeringnemers ondergeschikt zijn gesteld aan de winsten van de zorgverzekeraars, zal er moeten worden ingezet op een volledige terugkeer naar de oude situatie.

Op 27 augustus om 18:30 start voor het Provinciehuis aan de  Visarenddreef 1 in Lelystad een demonstratie voor de terugkeer van een volledig ziekenhuis in Lelystad. Uw aanwezigheid daarbij is van belang, kom die avond daarom naar Lelystad om die eis kracht bij te zetten.

Bronnen:
Toekomst verkenning zorg in Flevoland
Aanrijtijden ambulances vanuit Urk en Lelystad te lang - De Stentor 12-02-2019
Brandbrief verloskundigen over lange aanrijtijden - Omroep Flevoland 11-02-2019
Provincieen gemeenten: onacceptabel dat ziekenhuis verdwijnt - Omroep Flevoland 24-10-2018
Curatoren beletten onderzoek faillissement ziekenhuizen - 12-07-2019 OmroepFlevoland

Brief Gedeputeerde Staten van Flevoland aan Min. Bruins n.a.v. rapport Toekomst verkenning zorg in Flevoland

Huidige zorggebruik en trends toekomstige zorgvraag regio Flevoland | KPMG

 

Reacties

wanneer je me vertelt waar ik het originele rapport kan vinden waaruit de tekst over tekortschietende zorg wordt geciteerd, zal ik eerst dat lezen en vervolgens eventueel op reageren!

Link toegevoegd staat ook bij dit artikel https://dronten.sp.nl/nieuws/2019/08/demonstratie-ziekenhuis even googlen op de titel kan ook natuurlijk

Reactie toevoegen

U bent hier