h

SP vragen aan het college over schaliegasboringen in Dronten

5 juni 2014

SP vragen aan het college over schaliegasboringen in Dronten

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Is het het college ook opgevallen dat er sprake is van tegengestelde uitgangspunten van de minister enerzijds en de raad en college van Dronten anderzijds. Daar waar de minister schrijft dat de gevolgen voor het milieu van eventuele boringen naar schaliegas de komende tijd in kaart worden gebracht en nut en noodzaak nog eens objectief onderzocht gaan worden, maar wel o.a. Dronten aanwijst als winningslocatie stelt de raad en het college zich onomwonden op eerst volstrekte duidelijkheid te krijgen alvorens we mee willen werken aan proefboringen of winning van schaliegas.

  1. Wil het college het standpunt, zoals in het coalitieprogramma verwoordt aan de minister kenbaar maken.
  2. Is het misschien zinvol alsnog Dronten schaliegas vrij te verklaren, door dit opnieuw in de raad ter besluitvorming aan te bieden.
  3. Weliswaar een bijzaak, maar heeft het verloop rond de besluitvorming van uitbreiding vliegveld Lelystad niet geleerd dat het zinvol is zo snel als mogelijk zo duidelijk mogelijk te zijn om niet achter het net te vissen.
  4. Toelichting
  5. Wij hebben kennis genomen van het rapport over schaliegas, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken vorige week woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daaruit blijkt dat een groot deel van Noordoostpolder in beeld blijft als winningslocatie voor schaliegas. Dat geldt ook voor een deel van Dronten langs de Ketelmeerdijk.

In het rapport beschrijft de minister hoe de gevolgen voor het milieu van eventuele boringen naar schaliegas de komende tijd in kaart worden gebracht. Ook kondigt de minister aan nut en noodzaak van schaliegaswinning nog eens objectief te onderzoeken.

De gemeenteraad heeft vorig jaar een motie over het winnen van schaliegas aangenomen. De gemeente heeft zich niet schaliegasvrij verklaard maar heeft wel aangegeven dat zij tegen schaliegaswinning is totdat aangetoond wordt dat schaliegas veilig en zonder gevaren voor het milieu gewonnen kan worden.

In het nieuwe Collegeprogramma staat :  “Zolang er geen volstrekte duidelijkheid is over de effecten van (proef)boringen en mogelijke risico’s voor mensen, dieren, natuur en milieu is Dronten niet bereid mee te werken aan proefboringen of de winning van schaliegas”.

2 juni 2014

Jan den Boer

SP- fractie

Reactie toevoegen

U bent hier