Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Dronten

Voor jezelf, Voor elkaar

De verkiezingen van 21 maart komen er nu snel aan. We zien dat alle partijen zich al warm aan het lopen zijn en dat iedereen probeert om de kiezers te overtuigen dat zij de beste standpunten hebben om Dronten een fijne en leefbare gemeente te maken. Gaat het nu zo slecht in Dronten dan? Helemaal niet. Onze financiën zijn dik in orde en we voeren al een tijdje beleid wat best wel wat vruchten afwerpt. Waarom zou je dan toch juist nu gaan voor de SP? Daar kan ik vrij kort over zijn. Omdat het in de basis anders moet in Dronten. Een andere cultuur met ander denken. Geen prestige meer, maar een menselijke maat in het bestuur. Inzetten op voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. Inzetten op gelijke kansen in wonen, werken en sport. Inzetten op sociaal en solidair met elkaar samenleven. Dat is goed voor Nederland, voor Dronten en voor jezelf. 

Lijsttrekker: Peter Duvekot

Na vele jaren in Almere nu residerend in Biddinghuizen. “De overgang van de stad naar het meer dorpse was wennen in het begin, maar op dit moment zou ik niets anders meer willen.” Sinds 2002 ben ik lid van de SP.
Ik heb twee periodes in de Almeerse gemeenteraad ervaring op kunnen doen als fractie assistent. Wij gaan voor een sociaal Dronten, omdat het moet!

1. Tom de Kruijff

Burgerraadslid

Meer informatie

2. Frans Rietveld

Burgerraadslid

Meer informatie

3. John Le Noble

Meer informatie

4. Sjoukje Leeuw

Bestuurslid

Meer informatie

5. Piet Breukel

Afdeling secretaris

Meer informatie

Transparant en eerlijk bestuur

Geen achterkamertjespolitiek in Dronten, maar een
open en eerlijke cultuur.

Betaalbare woningen

Sociale huurwoningen renoveren in plaats van slopen. Geen
verkoop van sociale huurwoningen. Bij nieuwbouw krijgen goedkope huur- en koopwoningen voorrang.

Schulden terugbrengen en geen kind meer in armoede

Betere opvang na huisuitzetting. Verstrek ruimhartig aanvulling op bijstand. Meer minimacoaches. Schuif sociaal vangnet niet af op kerken en liefdadigheidsinstellingen.

Betaalbare zorg

Goede thuis- en jeugdzorg overeind houden. Zorg terug in de wijk
door bijvoorbeeld door een zorgbuurthuis.

Schoolzwemmen komt terug

Ieder kind op de basisschool krijgt de kans een
zwemdiploma te halen.

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Solidair, gelijkwaardiger en menswaardiger besturen... voor Dronten, voor elkaar en voor Nederland.

Inleiding

Het gaat goed in en met onze gemeente Dronten. Zo kunnen we de burgemeester wel samenvatten in zijn nieuwjaarstoespraak van 2018. Het huishoudboekje is op orde en we hebben de meeste zaken goed op de rails. Maar desondanks werd er ook toegegeven dat er nog te veel mensen langs de kant blijven staan.

Mensen zonder werk, mensen met problematische schulden en zelfs in de rijke gemeente Dronten nog mensen die amper kunnen rondkomen. Kinderen die onder de armoedegrens leven en bijvoorbeeld niet kunnen zwemmen of aan sport kunnen meedoen, omdat hun ouders dit gewoonweg niet kunnen betalen. Dan kan het toch nog niet helemaal goed gaan in Dronten...!

Er zijn dus nog genoeg zaken die anders moeten. De menselijke maat terugbrengen bijvoorbeeld. Niet alleen maar inzetten op geld en/of cijfers, maar juist uitgaan van behoeften en vragen die er in de gemeenschap leven. Gelijke kansen voor iedereen ongeacht afkomst of milieu.

Groenere en duurzamere investeringen. Een betere bereikbaarheid door goed openbaar vervoer. Slimmere verdeling van goedkopere woningen. Lokale ondernemers meer ruimte geven. En veiligheid en hulp in geval van nood kunnen garanderen aan iedereen binnen onze gemeente.

Pas dan gaat het goed met Dronten. Solidair, gelijkwaardiger en menswaardiger besturen... voor Dronten, voor elkaar en voor Nederland.

1. Sociaal Dronten

1.1 Armoede en schulden
Ook in Dronten is er sprake van armoede en schuldenproblematiek. Vaak is dit helaas onzichtbaar en verborgen. De instanties die hulp bieden bij het omgaan met schuldenproblematiek werken vaak niet goed samen of bieden slechts diensten aan op vrijwillige basis. Hierdoor vallen mensen nog te vaak tussen wal en schip, of weten niet waar ze terecht kunnen voor de juiste hulp.

 • Onze gemeente moet de regiefunctie sterker op zich nemen door één vaste contactpersoon per situatie aan te wijzen die de mogelijkheden heeft om o.a. bewindvoering, sociale lening en meer individueel maatwerk te leveren.
 • In Dronten mag geen kind meer in armoede leven. Geld dat hiervoor door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, moet ook bij deze kinderen terechtkomen. Onze gemeente moet proactief handelen.

1.2 Participatiewet
Er zullen altijd mensen afhankelijk zijn van een uitkering. Wij willen een regelarme bijstand. Niet meer uitgaan van dwang, maar adequaat hulp bieden en natuurlijk handhaven indien noodzakelijk.

1.3 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De menselijke maat moet terug in de WMO. De hele wet heeft nog steeds te veel weg van grove bezuinigingen ten koste van kwetsbare mensen.

 • Om ervoor te zorgen dat ieder krijgt wat nodig is, moet de procedure van indicatiestelling en de aanvraag van WMO-voorzieningen eenvoudiger gemaakt worden. Voor veel mensen is het aanvragen van WMO-voorzieningen frustrerend en nodeloos ingewikkeld.
 • De WMO moet ruimer worden ingevuld en uitgevoerd. Onze gemeente moet duidelijkheid geven aan de inwoners over de toepassing en de uitvoering van de WMO. Er moet een laagdrempelig loket beschikbaar komen.
 • De website moet duidelijker worden en mensen eenvoudig door de vragen heen leiden.
 • Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt dit zonder rekening te houden met de inzet van mantelzorgers, vrijwilligers, etc.
 • De blijverslening moet worden teruggedraaid. Het mag per definitie niet zo zijn dat mensen leningen moeten afsluiten om thuis te kunnen blijven wonen.
 • We schaffen de eigen bijdrage voor de WMO-voorziening helemaal af. Ziek, oud of kwetsbaar zijn is geen keuze en daar hoort geen boete bij in de vorm van een eigen bijdrage.

1.4 Indicatie
De hulpvraag van de cliënt moet opnieuw centraal staan. Organisaties die diensten in het kader van de WMO of andere gebieden in het sociaal domein aanbieden mogen niet meer leidend zijn bij het indicatieproces.

 • Er wordt actief een onafhankelijke cliëntondersteuner voor een keukentafelgesprek aangeboden.
 • De indicatiestelling wordt in principe altijd in een keukentafelgesprek besproken in de aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
 • De indicatiestelling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij die geen afhankelijkheidsrelatie heeft met de gemeente. Het advies van de arts van een cliënt telt mee.
 • Bij aanbesteding heeft kwaliteit voorrang op kwantiteit (kosten).
 • Als opmaat naar het Nationaal Zorgfonds willen we de mogelijkheid onderzoeken om alle inwoners de kans te bieden om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering zonder verplicht eigen risico.

1.5 Mantelzorg
Het is belangrijk voor mantelzorgers om af en toe tijd voor zichzelf te hebben. Dit is van belang om de taken die ze hebben ook vol te kunnen houden. Bij respijtzorg spelen diverse partijen een rol. Dit zijn professionele en vrijwillige aanbieders van zorg en welzijn, gemeente, indicatieorganen en zorgverzekeraars.

 • Onze gemeente creëert voldoende respijtzorg voor mantelzorgers die “bij moeten tanken”.
 • Onze gemeente creëert voldoende oppasplaatsen voor cliënten die afhankelijk zijn van mantelzorg.
 • Onze gemeente zorgt i.s.m. een zorgaanbieder voor een opvanglocatie bij tijdelijke uitval van de mantelzorger. Dit om te voorkomen dat de cliënt in de Wet Langdurige Zorg terecht komt.
 • Voor de mantelzorgers die geen mantelzorgmakelaar in het verzekeringspakket hebben, zorgt onze gemeente voor vergoeding van de kosten van een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar is iemand die alle regeltaken van de mantelzorger overneemt, zodat deze minder belast wordt.

1.6 Gezondheidszorg

 • Ziekenhuiszorg moet op aanvaardbare afstand worden aangeboden. Onze gemeente moet hiernaar blijven streven. Er moeten bereikbare zorgbuurthuizen komen in de buurt.
 • Onze gemeente moet zorg stimuleren door middel van coöperaties met zo min mogelijk management, waar winstmaximalisatie niet de boventoon voert maar waar het gaat om voldoende ‘handen aan het bed’.
 • Wij accepteren geen wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp. Voor kwetsbare kinderen moet de juiste zorg direct beschikbaar zijn. Het kostenplaatje mag nooit een reden vormen om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties.
 • Jeugdzorgprofessionals mogen zelf indiceren als zij dat nodig vinden.
 • Voor 18-jarigen moet er een soepele overgang van jeugd- naar volwassenzorg zijn
 • In de jeugdzorg geldt: één gezin, één plan, één persoon die regie voert.

1.7 Ouderenconsultatiebureaus
In iedere dorpskern moeten ouderenconsultatiebureaus aangeboden worden.

1.8 Dementievriendelijke gemeente
Dronten moet een dementievriendelijke gemeente worden. Hiervoor is een goede ketenzorg noodzakelijk, passende dagbesteding en goed maatwerk vanuit de WMO. Verder zijn er externe trainingen voor gemeente en bedrijven beschikbaar. Hier moet dus budget voor worden vrijgemaakt.

1.9 Bibliotheken
Iedere dorpskern blijft beschikken over een bibliotheek.

1.10 Sport
De SP wil dat ieder kind kan sporten. Het Rijk verstrekt hiervoor geld. Breedtesport moet gepromoot en mogelijk gemaakt worden. Sportvoorzieningen moeten door onze gemeente in
stand gehouden worden.

 • De SP wil dat Dronten zich aansluit bij Stichting Jeugdsportfonds

2. Werken en ondernemen in Dronten

2.1 Geef ondernemers de ruimte
Geef startende ondernemers inkomensafhankelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Specifieke gemeentelijke starterssubsidies zouden verstrekt moeten worden aan ondernemers die zich in onze gemeente willen vestigen. De besluitvorming omtrent deze subsidies en kwijtscheldingen moet op kortst mogelijke termijn plaatsvinden.

2.2 Banen creëren
Zonder verdringing van bestaande banen moeten volwaardige banen worden gecreëerd van nuttig werk dat in onze gemeente blijft liggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan werk in onderhoud, onderwijs, zorg en welzijn. Bovendien zijn er altijd nog mensen in een bijstandssituatie die graag aan het werk willen. Onze gemeente kan waar dat binnen de mogelijkheid ligt additionele banen scheppen. Hierbij mag er geen sprake zijn van verdringing van bestaande banen en het dienen bovendien volwaardige banen te zijn met
minimaal een minimumloongarantie.

2.3 Vangnet
Het is de taak van onze gemeente om te zorgen voor mensen die niet kunnen terugvallen op de WW om hen op te vangen en zo snel mogelijk weer te begeleiden naar een baan of zelfstandig ondernemerschap. Als dit niet lukt, draagt onze gemeente zorg voor goede bijstand.

2.4 Kleine ondernemers boven grote ketens
In onze gemeente mogen grote ketens niet de dienst uitmaken. Een 24 uurs economie is dan ook niet wat wij willen. Voor ons hoeven er geen 52 koopzondagen per jaar te komen.

2.5 Openingstijden winkels
Wij willen dat kleine ondernemers worden beschermd tegen de grote ketens. Er moet eerlijke concurrentie zijn. Ondernemers moeten in staat zijn ruimere/afwijkende openingstijden te hanteren.

2.6 Meer diversiteit in het centrum
We houden het centrum aantrekkelijk voor diverse ondernemers, waarbij we streven naar meer diversiteit. Een groter aanbod van specifieke producten en diensten die de concurrentie aan kunnen gaan met het ‘online’ geweld. Hier kan onze gemeente ook financiële regelingen voor optuigen, bijvoorbeeld door ondersteuning in huurkosten.

2.7 Re-integratie
Regelingen om mensen met een uitkering of beperking in dienst te nemen moeten worden opgetuigd. Er staan nog te veel capabele mensen langs de zijlijn en tegelijkertijd zijn er nog steeds bedrijven op zoek naar de juiste werknemers. Het vinden van een goede invulling van deze vacatures moet gestimuleerd worden.

2.8 Samenwerking
Dronten bruist van ondernemers en initiatieven. Projecten waarin ondernemers onderling kunnen samenwerken moeten worden gestimuleerd en serieus uitgewerkt worden.

2.9 Arbeidsmigranten
De SP is tegen woonparken voor arbeidsmigranten. Arbeidsmigratie moet niet als marktmodel ingezet worden. De SP wil dat het speelveld voor arbeidsmigranten gelijk is aan dat van de Nederlanders.

3. Bewoonbaar Dronten

3.1 Betaalbare woningen bouwen
In Dronten moet veel meer naar behoefte gebouwd worden. De SP gaat hier breed op inzetten. Zo worden er te weinig (betaalbare) woningen voor starters, senioren en jongeren gerealiseerd terwijl de vraag stijgende is. Het streven is om juist voor deze doelgroepen extra woonruimte te scheppen en tegelijkertijd ook duurzaam te bouwen. Met de woningcorporaties moeten prestatieafspraken gemaakt worden om de bouw van betaalbare woningen te garanderen.

3.2 Specifiek doelgroepenbeleid
Onze gemeente kan voor senioren en jongeren (studenten) extra maatregelen nemen door bijvoorbeeld de kosten van de bouwgrond voor projecten te verlagen. In alle dorpskernen moeten voldoende levensloopwoningen beschikbaar zijn, zodat iedereen in zijn/haar eigen
dorp kan blijven wonen.

3.3 Transformeren bedrijfspanden
Voor jongeren moeten kantoren of bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden tot kleine woningen. Studentenhuisvesting in woonwijken moet zoveel mogelijk worden vermeden. Te denken valt aan het invoeren van een uiterste termijn dat bedrijfspanden mogen leegstaan.

3.4 Zorgbuurthuis
Wij willen een bijzondere woonvorm in de wijk waarbij er voor één persoon extra zorg en hulp is en de partner hier kan blijven inwonen.

3.5 Sport
De SP wil dat alle kinderen kunnen sporten. Het Rijk verstrekt hiervoor geld. Breedtesport moet worden gepromoot en mogelijk gemaakt. Sportvoorzieningen moeten in stand gehouden worden door onze gemeente.

3.6 Behoud recreatiegebieden
De recreatiegebieden worden, waar nodig, verbeterd en indien mogelijk uitgebreid. Denk hierbij aan trap- en speelveldjes, goede wandelpaden in onze dorpsbossen en parken die ook voor mindervaliden toegankelijk en begaanbaar zijn. Onze gemeente kent een aantal campings en jachthavens. In bijvoorbeeld jachthavens moet maximaal 1 plek komen om een beheerder/havenmeester te laten wonen.

4. Onderwijs in Dronten

4.1 Stageplaatsen
Ondernemers die stageplaatsen aanbieden krijgen korting op de gemeentelijke lasten. Onze gemeente moet ook afspraken maken met werkgevers voor wat betreft leer- en werkplekken.

4.2 Onderhoud
Het onderhoud van de schoolgebouwen ligt nu bij de scholen zelf. Wij willen dat dit terugkomt bij onze gemeente. De beslissingsbevoegdheid hiervoor moet weer worden gecentraliseerd.

4.3 Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen moet terug in het basisonderwijs. Elke leerling in het basisonderwijs krijgt de kans een zwemdiploma te halen.

4.4 Passend onderwijs
Het indiceren en uitvoeren van passend onderwijs moet bij de juiste mensen liggen. Niet bij externen die naar aanleiding van protocollen beslissingen nemen, maar bij leerkrachten die dagelijks met de leerlingen werken. Zij hebben het beste inzicht op de begeleiding en hulp die de leerlingen nodig hebben.

4.5 extra ondersteuning
Voor leerlingen uit probleemgezinnen zorgt onze gemeente voor extra ondersteuning vanuit het sociale domein binnen de muren van de school, ook voor de betrokken ouders.

4.6 huiswerkbegeleiding
De SP wil gratis huiswerkbegeleiding voor leerlingen die kampen met bijzondere problemen zoals: psychiatrische problemen, problematische schulden en mantelzorg.

4.7 Voortijdige schooluitval
Voortijdige schooluitval wordt stevig aangepakt. Er worden middelen vrijgemaakt voor intensieve begeleiding, extra zorg en ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie.

4.8 Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd op een standaardbedrag van 50 euro. Er mag geen kind worden uitgesloten, ongeacht de aard van de activiteit, wegens het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage.

5. Groen Dronten

5.1 Biologische landbouw en veeteelt
Dronten is een gemeente met veel biologische landbouw (top 3). Deze trend moet doorgezet worden. Milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en duurzame teelt gaat boven kwantiteit en massa opbrengst. Er komen geen megastallen binnen onze gemeentelijke grenzen.

5.2 Groenonderhoud
Onderhoud van het groen beperkt zich niet alleen tot zichtplaatsen, maar ook ons gemeentelijk groen in de wijken wordt ordentelijk bijgehouden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het opruimen van grashopen na het maaien niet alleen aan hoofdwegen gebeurd, maar ook aan de binnenwegen.

5.3 Restafval
Het extra gaan betalen voor restafval is taboe. Er komt geen diftar (differentiatie tarief) in Dronten. Registratie van restafval in ondergrondse bakken gebeurt niet en iedereen blijft in staat zijn/haar afval netjes weg te kunnen brengen voor verwerking. Er komt geen verzameling van data door het gebruik van de toegangspassen voor de containers.

5.4 Energielabel
Nieuwe (sociale huur) woningen in onze gemeente moeten direct zo gebouwd worden dat ze voorzien zijn van een goed energielabel (a tot c). Dit is beter voor het milieu en de woonlasten blijven minimaal gelijk.

5.5 Duurzame energie
Er moet meer gebruik worden gemaakt van duurzame vormen van energie, zoals zonne- en windenergie, aardwarmte en bio vergisting. Er moeten subsidies of aantrekkelijke financieringsregelingen voor energiebesparende aanpassingen aan woningen komen.

5.6 Vliegveld Lelystad
De winst voor onze gemeente met de uitbreiding van het vliegveld is wat ons betreft onbewezen. De gemeente moet alles op alles zetten om de uitbreiding tegen te gaan, maar op z’n minst de onvermijdelijke overlast door uitbreiding proberen te beperken. Hiervoor is een stevige vuist in de landelijke politiek nodig en is samenwerking met de omliggende gemeenten en belangenverenigingen onmisbaar. Gedupeerden door de eventuele komst van het vliegveld moeten ruimhartig schadeloos gesteld worden.

5.7 Proefboringen schaliegas
Geen proefboringen en geen winning van schaliegas in onze gemeente Dronten.

6. Bereikbaar Dronten (verkeer en vervoer)

6.1 Openbaar vervoer (OV)
Voor het openbaar vervoer is onze gemeente afhankelijk van de provincie. De bereikbaarheid van de dorpskernen is nog steeds ronduit slecht. Natuurlijk vinden wij het ook geen goede zaak om lege bussen te laten rijden, maar om afhankelijk te zijn van buurtbussen met vrijwilligers is voor de SP onacceptabel. In goed overleg met de provincie moet gezocht worden naar een goede infrastructuur in het OV. Hoofdaders met kleine vertakkingen (visgraat model) staan voor ons model bij aanbestedingen in het OV.

Als aanvulling pleiten we voor speciale gemeentelijke abonnementen en tarieven om het reizen binnen onze gemeentegrenzen aantrekkelijker te maken.

6.2 Openbaar oplaadpunt
In iedere dorpskern moet er een openbaar oplaadpunt voor de ov-chipkaart 24/7 beschikbaar zijn.

6.3 Infrastructuur
Bij de provincie moet onze gemeente duidelijker in beeld komen als het gaat om het wegennet. Het huidige gebruik van dit wegennet is inmiddels veel groter dan de capaciteit waar het ooit voor ontworpen was.

6.4 Mobiliteitscentrale
Mensen die afhankelijk zijn van vervoer moeten erop kunnen vertrouwen dat dit vanuit de WMO-voorzieningen goed gefaciliteerd wordt. Wachttijden van soms over een uur zijn onacceptabel voor een doelgroep die niet in staat is zich op een andere manier te verplaatsen.

6.5 Geluidsoverlast verkeer
In Dronten zijn een aantal wegen waar er geluidsoverlast is van het voorbijkomend verkeer. Deze wegen moeten van stiller asfalt worden voorzien om zo het woongenot van de bewoners aan de wegen te verhogen.

7. Veilig Dronten

7.1 Politie
Meer blauw op straat. Wijkagenten moeten herkenbaar vaker in de wijken en dorpenaanwezig zijn.

7.2 Verlichting
Dronten moet koploper worden in het invoeren van innovatieve projecten in de (straat) verlichting. Om verspilling tegen te gaan en het gevoel van veiligheid te vergroten moeten we gebruik maken van technieken die deze verlichting optimaal regelt. (refereren aan de verlichtingsnota)

7.3 Aanrijtijden
In onze gemeente Dronten zijn er locaties waar politie, brandweer en ambulances slecht kunnen komen. In een aantal gevallen kan de minimale aanrijtijd niet eens gegarandeerd worden. Onze gemeente moet hier zelf actie op ondernemen en waar nodig een post inrichten waar de hulpdiensten gestationeerd kunnen zijn, zodat alle inwoners in geval van nood tijdig bereikt kunnen worden. Om de aanrijtijden van de brandweer te verbeteren steunen wij de proef van uitrijden met minimaal 4 personen op een brandweervoertuig.

7.4 Coffeeshop
Onze gemeente Dronten moet deelnemen aan de teelt en verkoop van cannabis. Een gereguleerde coffeeshop kan hierin een spilfunctie vervullen.

8. Democratisch en bestuurlijk Dronten

8.1 Vertrouwen
Het bestuur van onze gemeente Dronten moet beter en transparanter. Het college van burgemeester en wethouders moet het vertrouwen van de inwoners hebben. Geen achterkamertjespolitiek meer. Regeren in Dronten moet niet van bovenaf georganiseerd zijn, maar de inbreng van haar medewerkers moet zwaarder tellen.

8.2 Hondenbelasting
Deze belasting vloeit direct naar de algemene middelen van onze gemeente. Op deze manier maakt onze gemeente van het huisdier een belastingtechnische melkkoe. Wij vinden deze manier van innen niet rechtvaardig en willen daarom af van de hondenbelasting. Als de hondenbelasting toch moet blijven, investeer deze dan uitsluitend in bakken, zakjes en handhaving van ‘hondenoverlast’.

8.3 Externe inhuur
De inhuur van extern personeel mag wat de SP betreft in Dronten nooit boven de rijksnorm van 10% uit komen. Het werken voor de gemeente via een payrollconstructie is wat de SP betreft ongewenst.

8.4 Ambtelijke taal
Ambtelijke taal moet in openbare stukken vermeden worden.

8.5 Dorpsbelangen
Onze gemeente moet volgens de SP op een constructieve manier blijven afstemmen met de dorpsbelangen van alle dorpskernen.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website